Planowane klasy

 

Zakres wiadomości  na TEST do klasy matematycznej

 

Obejmuje podstawy programowe z matematyki dla szkół podstawowych ( 1-8 ) oraz zadania dotyczące logicznego myślenia , typu Kangur, Lwiątko itp

1. Liczby naturalne:

a)       liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym,

b)       porównywanie liczb naturalnych. Znaki,

c)       dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych, kwadraty i sześciany liczb naturalnych,

d)       reguły dotyczące kolejności wykonywania działań,

e)       dzielenie z resztą liczb naturalnych,

f)        podzielność liczb naturalnych. Liczby pierwsze i złożone,

g)       cechy podzielności przez 2, 3, 5, 9, 10, 100,

h)       porównywanie różnicowe i ilorazowe liczb naturalnych,

i)         rozwiązywanie zadań tekstowych prowadzących do obliczeń na liczbach naturalnych,

j)        zapis liczb w systemie rzymskim.

2. Liczby całkowite:

a)       liczby całkowite ujemne; liczby całkowite na osi liczbowej,

b)       porównywanie liczb całkowitych,

c)       działania na liczbach całkowitych,

d)       rozwiązywanie zadań tekstowych prowadzących do obliczeń na liczbach całkowitych.

3. Ułamki zwykłe:

a)       podział całości na równe części ,

b)       ułamek jako iloraz liczb całkowitych. Skracanie i rozszerzanie ułamków,

c)       zamiana liczby mieszanej na ułamek zwykły i odwrotnie,

d)       sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika,

e)       porównywanie ułamków. Ułamki na osi liczbowej,

f)        działania na ułamkach.

4. Ułamki dziesiętne:

a)       zapis liczby w postaci ułamka dziesiętnego; zapis ułamka dziesiętnego w postaci ułamka zwykłego,

b)       wyrażenia dwumianowane i ich postać dziesiętna,

c)       ułamki dziesiętne na osi liczbowej. Porównywanie ułamków dziesiętnych,

d)       działania na ułamkach dziesiętnych,

e)       rozwiązywanie zadań tekstowych umieszczonych w praktycznym kontekście, w szczególności zadań typu droga-prędkość-czas.

5. Wzory i równania:

1) oznaczenia literowe wielkości liczbowych; użycie wzorów w sytuacjach praktycznych,

2) łatwe równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,

3) rozwiązywanie zadań dotyczących sytuacji praktycznych, prowadzących do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

6. Elementy statystyki opisowej:

1) gromadzenie i porządkowanie danych,

2) przedstawianie graficzne danych.

7. Figury płaskie:

1) punkt, prosta, półprosta, odcinek,

2) proste prostopadłe. Proste równoległe,

3) pomiar długości. Zamiana jednostek długości: metr, centymetr, milimetr, kilometr,

4) kąt. Porównywanie kątów. Mierzenie kątów,

5) kąty wierzchołkowe. Kąty przyległe,

6) trójkąt. Nierówność trójkąta (dla długości boków),

7) konstruowanie i klasyfikacja trójkątów,

8) suma kątów w trójkącie,

9) czworokąty: trapezy, równoległoboki, prostokąty, kwadraty, romby,

10) przykłady wielokątów; obliczanie obwodu wielokąta,

11) pole kwadratu, prostokąta, równoległoboku, trójkąta, trapezu. Obliczanie pól w sytuacjach praktycznych,

12) koło i okrąg. Cięciwa, średnica, promień,

13) skala i plan.

8. Bryły:

1) graniastosłupy proste i ostrosłupy; ich siatki i modele,

2) walce, stożki, kule – rozpoznawanie w sytuacjach praktycznych,

3) pole powierzchni i objętość prostopadłościanu.

 

 

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE DO KLASY BIOLOGICZNO-CHEMICZNEJ.

 

 1. Wspólne cechy budowy i czynności organizmów.
 2. Złożoność świata żywego, znaczenie różnych sposobów jego porządkowania.
 3. Przykłady różnorodności i znaczenie roślin, grzybów i zwierząt oraz środowisk ich życia.
 4. Opis miejsca zamieszkania (formy terenu, skały, wody, gleba, roślinność).
 5. Właściwości różnych substancji i ich zastosowanie:

a)      metale i niemetale,

b)      mieszaniny jednorodne i niejednorodne,

c)      woda i roztwory wodne; rozpuszczanie i krystalizacja,

d)     właściwości metali o różnych stanach skupienia,

e)      przemiany chemiczne znane z życia codziennego (np. spalanie, korozja, ścinanie białka).

 

 1. Kinetyczno-molekularny model budowy materii.
 2. Czynności życiowe człowieka, etapy rozwoju człowieka, zasady higieny.
 3. Bakterie i wirusy-zagrożenia i korzyści dla człowieka.
 4. Substancje szkodliwe dla organizmów żywych i ich oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.
 5. Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze.
 6. Wpływ środowiska na zdrowie człowieka:

a)      substancje szkodliwe i ich wpływ na organizm człowieka,

b)      rola wody, powietrza, gleby, ich odtwarzalność, czystość i skażenie. 

ZAKRES MATERIAŁU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW

KLAS SZÓSTYCH  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Części egzaminu:  A: test gramatyczno – leksykalny obejmujący podane niżej treści (około 50 pytań)   

B: czytanie tekstu i odpowiadanie na pytania otwarte

C: słuchanie – zadania typu prawda/fałsz

D: napisanie jednej z poniższych form: opowiadania na temat codziennych    czynności  lub hobby /opisu osoby / listu do przyjaciela z ostatnich wakacji itd.

Czas trwania egzaminu: 60 min. (wszystkie części)

 

* W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów, przeprowadzona zostanie rozmowa    sprawdzająca poziom znajomości języka (w podanym wcześniej terminie).

Tematy, sytuacje, leksyka

Świat wokół nas:

-       szkoła: przedmioty szkolne

-       dom: opis domu, pokoi; podstawowe meble i sprzęty domowe

-       człowiek: wygląd i części twarzy i ciała

-       rodzina: członkowie rodziny;

-       ubranie: nazwy części garderoby, kolory

-       jedzenie: produkty żywnościowe,

-       czynności dnia codziennego

-       środki transportu

-       nazwy krajów i narodowości

Czas wolny:

-       sport: nazwy dyscyplin, uprawianie sportów;

-       muzyka: rodzaje muzyki;

-       kino i telewizja: gatunki filmowe;

-       zainteresowania i hobby

Kultura krajów anglosaskich i świata:

-       życie codzienne w różnych kulturach (szkoła, rodzina itp.);

-       tradycja i święta (Halloween, Christmas, Saint Valentine’s Day itp.)

Nazwy dni tygodnia i miesięcy

Nazwy zwierząt domowych

 Funkcje komunikacyjne

Zwroty grzecznościowe:

-       powitanie, pozdrawianie, żegnanie (Hello. How are you? Goodbye. See you);

-       przedstawianie siebie i innych (I’m Cindy. This is Oscar. Nice to meet you.);

-       podziękowanie (It’s great. Thanks.).

Prowadzenie i podtrzymywanie rozmowy:

-       literowanie;

-       rozpoczynanie rozmowy (Excuse me. I have a problem.);

-       wyrażanie opinii (I think the film was great!);

-       sygnalizowanie niezrozumienia i prośba o powtórzenie (Sorry, can you repeat that, please?).

Wyrażanie postaw wobec rozmówcy i zdarzeń:

-       wyrażanie upodobań i preferencji (I like swimming, but I don’t like gardening.);

-       proponowanie, zapraszanie (Let’s go to the park.);

-       wyrażanie życzeń (I want a vegetable salad.);

-       wyrażanie próśb (Can you help me, please?);

-       instruowanie (Make a small hole.);

-       doradzanie, nakaz (You should take an aspirin.);

-       wyrażanie zakazu (You mustn’t play in here.);

-       wyrażanie pozwolenia (You can borrow my bike.).

Informowanie:

-       podawanie swoich podstawowych danych osobowych (wiek, adres, kraj, narodowość, numer telefonu)

-       identyfikacja osób, przedmiotów i miejsc (This is my bedroom. There is a big bed in my bedroom.);

-       opisywanie osób (She’s got short curly hair.);

-       opowiadanie (filmu, zdarzenia);

-       mówienie o czynnościach dnia codziennego (I come home at 5 o’clock.);

-       mówienie o czynnościach mających miejsce w chwili mówienia (They are playing outside.);

-       planowanie (We are going to take the camera with us.);

-       opis czynności i sytuacji mających miejsce w przeszłości (She cleaned her room in the morning.);

-       mówienie o umiejętnościach (I can jump.);

-       wyrażanie posiadania (I have a brother and a sister.);

-       porównywanie osób i przedmiotów (John is bigger than Jerry.);

-       określanie czasu (It’s a quarter to 5.);

-       określanie pogody (It’s hot.)

-       podawanie godziny

-       wyrażanie podstawowych odczuć i cech.

Kategorie gramatyczne

Rzeczowniki:

-       policzalne i niepoliczalne;

-       liczba pojedyncza i mnoga regularna i nieregularna;

-       forma dzierżawcza ‘s.

Czasowniki:

-       modalne: can/can’t, must/musn’t/ should/should’t

-       czasowniki to be, have (got)

-       konstrukcja there is;

-       zwroty: going to

-       tryb rozkazujący (Do homework; Pick up this pen)

-       czasy gramatyczne: Present Simple, PresentContinuous, , Past Simple.

Przymiotniki:

-       stopniowanie;

-       miejsce w zdaniu.

Przysłówki :

-       częstotliwości (always, often, never)

-       miejsce w zdaniu.

Zaimki:

-       osobowe;

-       dzierżawcze;

Liczebniki:

-       główne od 1 -1000

-       porządkowe; określanie dat

Określniki:

-       a, an, the

-       some, any, no

-       this, these, that, those

-       much, many, a few, a little, enough

Przyimki:

-       miejsca  (on, in, under, oper, behind, in front of)

-       czasu  (in 2006, last week, on Monady…)

 

ZAKRES MATERIAŁU NA TEST WSTĘPNY

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

Zakres tematyczny:

 • Ja i moja rodzina
 • Hobby, zainteresowania, czynności wykonywane w czasie wolnym
 • Czynności dnia codziennego, obowiązki domowe
 • Jedzenie, picie
 • Pogoda

 

Zakres gramatyczny:

 • odmiana czasowników regularnych i nieregularnych (sein, essen, lesen, sehen, helfen, sprechen, geben, nehmen, fahren, schlafen)
 • odmiana czasowników rozdzielnie złożonych ( fernsehen, einkaufen, aufräumen, mitnehmen, mitfahren, zurückkommen, aufstehen)
 • odmiana i zastosowanie czasowników modalnych (müssen, können, dürfen, sollen, wollen, mögen)
 • zdania pojedyńcze oznajmujące i pytające
 • tryb rozkazujący
 • odmiana rodzajników i zaimka osobowego w bierniku (Akkusativ)
 • zaimiki dzierżawcze (mein(e), dein(e) itd.)
 • stopniowanie przymiotników

 

Test będzie trwał 60 min. i składał się z następujących części:

 • Tekst do czytania i zadania do niego
 • Test gramatyczno- leksykalny z zakresu podanego powyżej
 • Pisanie krótkiego tekstu z zakresu tematycznego podanego powyżej (może to być np. list, opis, kartka z pamiętnika)

 

                                                                                      Życzymy powodzenia!