Egzamin gimnazjalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013. 

Na podstawie § 33 ust. 1 i 2, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej ozporządzeniem, uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), ustalam:

 

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:

 

a) część humanistyczna – 19 kwietnia 2017r. (środa)

 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 i będzie trwał 60 minut.

 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 i będzie trwał 90 minut.

  • Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony  nie więcej niż 20 minut, z zakresu języka polskiego  o 45 minut

 

b) część matematyczno-przyrodnicza20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 i będzie trwał 60 minut.

 z zakresu matematyki – godz. 11:00 i będzie trwał 90 minut.

  • Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony  nie więcej niż 20 minut, z matematyki  o 45 minut

 

c) język obcy nowożytny21 kwietnia 2017 r. (piątek)

 na poziomie podstawowym – godz. 9:00 i będzie trwał 60 minut.

 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 i będzie trwał 60 minut.

  • Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony  nie więcej niż 20 minut, z zakresu poszerzonego o  30 minut.

 

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:

a) część humanistyczna – ...

 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – ...

 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – ...

 na poziomie podstawowym – godz. 9:00

 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00