Regulamin projektu

Projekt edukacyjny - krok po kroku...

Drodzy Gimnazjaliści,
poniżej przedstawiamy 7 kroków, według których należy postępować przy realizacji 
Projektu edukacyjnego.

UWAGA! 

Ostateczny termin wyboru projektu przypada na 31 października 2013 roku! 
Wszelkie pytania  w sprawie projektu proszę kierować do p. Marleny Kułakowskiej.

 

Krok 1.          

WYBIERZ TEMAT

TEMATY SĄ ZAPROPONOWANĘ PRZEZ NAUCZYCIELI I ZNAJDUJĄ SIĘ W SZKOLNEJ BAZIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. 
Można podać również swój temat.

SZKOLNA BAZA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DOSTĘPNA na stronie interentowej lub w  bibliotece szkolnej.

 RODZAJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH:

  1. PROJEKTY POZNAWCZO-BADAWCZE – polegają na zebraniu i usystematyzowaniu informacji o pewnych zagadnieniach lub rozwiązaniu jakiegoś problemu.
  2. PROJEKTY DZIAŁANIA -polegają na realizacji programu, kampanii, akcji itp. W szkole lub środowisku lokalnym.
  3.  PROJEKTY  PRODUKCYJNO-WYKONAWCZE -   polegają na urzeczywistnieniu, wyprodukowaniu konkretnego obiektu, przedmiotu, modelu itp.

Krok 2.         

WYPEŁNIJ 3 KARTY   ZGŁOSZENIA (KARTY ZGŁOSZENIA PROJEKU  ZNAJDUJĄ SIĘ W BIBLIOTECE  SZKOLNEJ)

  JEŚLI WYBRAŁEŚ JUŻ TEMAT  UDAJ SIĘ DO BIBLIOTEKI   SZKOLNEJ .

A.  ODSZUKAJ SEGREGATOR Z WŁAŚCIWYM PRZEDMIOTEM (jeśli temat dotyczy biologii to segregator biologia)
B.   POPROŚ  PANIĄ W BIBLIOTECE O 3 KARTY ZGŁOSZENIA PROJEKTU I NASTĘPNIE JE WYPEŁNIJ.
C.   PO WYPEŁNIENIU KART ZGŁOSZENIA PROJEKTU:

JEDNĄ-    kartę zostawiasz w bibliotece w segregatorze
DRUGĄ-    kartę oddajesz nauczycielowi prowadzącemu projekt
TRZECIĄ-  oddajesz wychowawcy(z podpisem nauczyciela prowadzącego projekt,wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym- temat projektu i czas realizacji)

Krok 3.    

OPRACUJ KARTĘ PRACY ZESPOŁU

Zgłoście  się do nauczyciela prowadzącego wasz projekt, ustalcie szczegóły związane z waszym tematem i sposobem pracy.

ZESPÓŁ UCZNIÓW PRZY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELA – OPIEKUNA PROJEKTU OPRACOWUJE  KARTĘ PRACY ZESPOŁU.

Karta pracy zespołu– dostępna jest u nauczyciela. Zawiera ona szczegółowy opis projektu, jego cele, formę, czas realizacji, termin i sposób prezentacji, plan pracy grupy, zakres zadań dla każdego z uczestników oraz kryteria oceny uczniów w pracy nad projektem.

Krok 4.   

PRACA NAD REALIZACJĄ PROJEKTU 
            

A.  CZAS PRACY WYKONANIA PROJEKTU NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 8 TYGODNI !!!
B.   UCZNIOWIE PRACUJĄ NAD PROJEKTAM ZGODNIE Z WCZEŚNIEJSZYMI USTALENIAMI ZAPISANYMI W KARCIE PRACY ZESPOŁU (HARMONOGRAM DZIAŁAŃ).
C.   REALIZACJA PROJEKTU POLEGA NA SAMODZIELNEJ PRACY UCZNIÓW TWORZĄCYCH JEDEN ZESPÓŁ.
D.  NAUCZYCIEL: KOORDYNUJE, DORADZA, KONSULTUJE, POMAGA, WSPIERA I OCENIA EFEKTY PRACY POSZCZEGÓLNYCH UCZNIÓW.
E.   PRACA METODĄ PROJEKTÓW ROZWIJA POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, POKAZUJE JAK WAŻNA JEST WSPÓŁPRACA W TRAKCIE WYKONYWANIA RÓŻNYCH ZADAŃ.


Krok  5.  

PREZENTACJA    PROJEKTU

PREZENTACJE PROJEKTÓW MUSZĄ ODBYĆ SIĘ DO KOŃCA MAJA  BIEŻĄCEGO ROKU SZKOLNEGO.  
PREZENTACJA ODBYWA SIĘ DLA SZERSZEGO GRONA ODBIORCÓW.
NAJLEPSZE PROJEKTY PREZENTOWANE BĘDĄ PODCZAS DNI OTWARTYCH GM 29  .

DOPUSZCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE FORMY PREZENTACJI:

A.  DEBATA
B.   FORMA PLASTYCZNA, WYSTAWA
C.   FORMY MUZYCZNE, KONCERT
D.  PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE, INSCENIZACJA
E.   GAZETKA, BROSZURA
F.   PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
G.  MODEL, MAKIETA, BUDOWLA
H.  HAPPENING
I.   KAMPANIA ITP.

Krok 6.  

KRYTERIA OCENY PROJEKTU

TEMAT PROJEKTU WPISUJE SIĘ NA SWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM.

A.  OCENY PROJEKTU DOKONUJE NAUCZYCIEL – OPIEKUN DANEGO PROJEKTU, KTÓRY MOŻE POWOŁAĆ ZESPÓŁOCENIAJĄCY.
B.   OCENA Z PROJEKTU NIE MA WPŁYWU NA OCENY KLASYFIKACYJNE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ PROMOCJĘ DO NASTĘPNEJ KLASY.
C.   OCENA Z PROJEKTU  WPŁYWA  NA OCENĘ Z ZACHOWANIA .
D.  MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANA ZA PROJEKT WYNOSI 20.

5 PUNKTÓW- EFEKT KOŃCOWY (ORYGINALNOŚĆ, ZGODNOŚĆ Z TEMATEM, TREŚĆ)
10 PUNKTÓW- WKŁAD PRACY UCZNIA (POMYSŁOWOŚĆ, TERMINOWOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ)
5 PUNKTÓW- PREZENTACJA (POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, EFEKT ARTYSTYCZNY, ESTETYKA, ATRAKCYJNOŚĆ)

 

Krok 7.   

ZAPAMIĘTAJ !!!

PROJEKT EDUKACYJNY POLEGA NA SAMODZIELNEJ PRACY UCZNIA. Nauczyciel koordynuje, wspiera działania ucznia oraz ocenia rezultaty jego pracy.

Projekt ma na celu  wszechstronny rozwój ucznia. Rozwój jego zdolności oraz odkrywanie nowych zainteresowań i umiejętności.

Projekt jest realizowany w grupach liczących co najmniej 2 uczniów.

Opracowała: p. Anna Bąkowska(grafika), p. Marlena Kułakowska (treść), oraz uczennice klasy IIA na podstawie: Uczniowskie projekty edukacyjne …pod red. Janusz Korzeniowskiego, Szczecin 2009 oraz własnych doświadczeń…