Cele

integracja.jpg„Integracja jest tą wartością, która jednoczy ludzi”

kard. Stefan Wyszyński

Idea integracji polega na włączaniu do ogólnych klas, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Takimi dziećmi są zarówno dzieci niepełnosprawne jak i szczególnie uzdolnione. To również dzieci, które potrzebują szczególnej opieki ze względów zdrowotnych.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania umożliwia:

 • mała liczba (maksymalnie 20) uczniów w klasie, dzięki temu dzieci łatwiej się integrują, a przede wszystkim mają lepszy kontakt z nauczycielem danego przedmiotu,
 • dwóch nauczycieli na zajęciach lekcyjnych co w znacznym stopniu wpływa na podwyższenie wyników nauczania.

Dla uczniów klas integracyjnych w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywają się:

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • zajęcia dla dyslektyków,
 • zajęcia rewalidacyjne. 

Podstawowym założeniem oświaty integracyjnej jest uznanie indywidualności każdego dziecka oraz dostrzeganie w nim wartości. Realizacja tego założenia wymaga daleko idącej reformy warunków nauczania, zmian w metodyce prowadzenia zajęć, a przede wszystkim zmian dotychczasowego sposobu myślenia i metod działania nauczycieli. Rozpoznawanie i zaspokajanie specyficznych potrzeb edukacyjnych dotyczyć musi wszystkich dzieci.

Na czym polega integracja w szkole?

Integracja w szkole polega na wspólnym uczeniu się uczniów o różnej sprawności, na ich wspólny spędzaniu przerw, wspólnej zabawie, rozmowach, organizowaniu i uczestnictwie w imprezach, sprzeczkach i godzeniu się, odnoszeniu sukcesów i radzeniu sobie z porażkami, wspólnym niezadowoleniu i wspólnej radości, na uczestnictwie w życiu szkoły.

Co daje nam wszystkim integracja w szkole?

Uczniowie niepełnosprawni zyskują możliwość nauki w zwykłej szkole, nawiązania przyjaźni z sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami codziennego życia. Wspólna przebywanie ze sprawnymi rówieśnikami daje motywację do pokonywania barier.

Sprawni uczniowie zyskują możliwość nauki i zabawy z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania w niepełnosprawnych ich zalet i walorów. Uczą się od niepełnosprawnych kolegów wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życie i poszanowania zdrowia.

Nauczyciele wzbogacają swój warsztat szukając rozwiązań w pracy z uczniem niepełnosprawnym, zdobywają nowe doświadczenia, stają się wrażliwszymi, cierpliwszymi i bardziej wyrozumiałymi  ludźmi.

Rodzice uczniów zarówno jednych jak i drugich mają szansę poznania wzajemnie swoich problemów, radości i smutków. Zyskują większą wrażliwość na cudze potrzeby i akceptację cudzej inności.

Integracja w szkole:

 • sprzyja rozwijaniu osobowości dzieci,
 • poprawia relacje międzyosobowe,
 • pozwala łatwo odkryć dzieci wybitnie zdolne, a dzięki małym grupom klasowym można lepiej rozwijać ich uzdolnienia,
 • rozwija aktywność twórczą dzieci, nauczycieli i rodziców,
 • rodzi wiarę we własne siły, pomaga przełamywać bariery nieśmiałości,
 • uczy jak mądrze sobie nawzajem pomagać bez wyręczania się,
 • łagodzi obyczaje (dzieci są mniej agresywne), obserwuje się więcej cierpliwości, taktu, kultury osobistej,
 • kształtuje postawy wobec trudnych sytuacji życiowych,
 • umożliwia aktywną współpracę rodziców, nauczycieli i specjalistów,
 • pozwala zobaczyć prawdziwy obraz rzeczywistości środowiska w którym zdrowi i niepełnosprawni mogą razem wspierać się i towarzyszyć sobie w drodze rozwoju. 

Integracja łączy…